[පන්සලේ විප්ලවය බෞද්ධ පුනරුදය ගංගොඩවිල සෝම හිමි දක්වා read] E-pub By වික්ටර් අයිවන් – Epub, Kindle eBook and TXT


  • Paperback
  • 306
  • පන්සලේ විප්ලවය බෞද්ධ පුනරුදය ගංගොඩවිල සෝම හිමි දක්වා
  • වික්ටර් අයිවන්
  • Sinhala; Sinhalese
  • 09 October 2018
  • null
පන්සලේ විප්ලවය බෞද්ධ පුනරුදය ගංගොඩවිල සෝම හිමි දක්වා

පන්සලේ විප්ලවය බෞද්ධ පුනරුදය ගංගොඩවිල සෝම හිමි දක්වා review ✓ 5 ??නර්ජීවනය ගංගොඩවිල සෝම හිමි දක්වා විටින් විට විවිධ ආවේශයන්ගෙන් මතුවූ ආකාරයත් එම ව්‍යාපාරයන්ට අවේණික ශක්‍යතා සහ සීමාත් මෙම කෘතියෙන් විමසීමකට ලක් කෙරේමෙය ශ්‍රී ලංකාවේ වාර්ගික අර්බුදය සමග ගැටගැසී තිබෙන ආගම් අර්බුදය සලකා බැලෙන කෘතියක් ලෙස සැලකිය හැකි?.

Read Ò PDF, eBook or Kindle ePUB free Æ වික්ටර් අයිවන්

පන්සලේ විප්ලවය බෞද්ධ පුනරුදය ගංගොඩවිල සෝම හිමි දක්වා review ✓ 5 පසු කවරයේ හැඳින්වීමමෙම කෘතිය සිංහල ජන වර්ගය් තැනීමෙහි ලා බුද්ධාගම විසින් ඉටු කර තිබෙන ඓතිහාසික කාර්ය භාරයත් ඒ නිසා ජාතිය හා ආගම අතර ගොඩනැගී ඇති අනන්‍ය බව විසින් ඇති කර තිබෙන ගැටලුත් විමර්ශනයට ලක් කරන්නකිඑක් ඓතිහාසික කාලවකවානුවකිදී බුද්ධාගම වැළඳ ගන්.

review පන්සලේ විප්ලවය බෞද්ධ පුනරුදය ගංගොඩවිල සෝම හිමි දක්වා

පන්සලේ විප්ලවය බෞද්ධ පුනරුදය ගංගොඩවිල සෝම හිමි දක්වා review ✓ 5 නා සියලු සංක්‍රමණික වර්ග සිංහලයන් බවට පත් වූහ එහෙත් පෘතුගීසීන් සමඟ පැමිණි ක්‍රිසිතියානි ආගම නිසා එතෙක් සිංහල ජාතිය තැනීමෙහි ලා බුද්ධාගමට තිබූ ඒකාධිකාරී අයිතිය අභියෝගයට ලක් වීමක් සිදු විය ඉන්පසු ක්‍රිස්තියානි විරෝධී වාද විවාද වලින් ආරම්භ වන බෞද්ධ ප?.