Ebook Tisícročná včela read

Review Tisícročná včela

Peter Jaroš æ 9 Review Free download ´ E-book, or Kindle E-pub æ Peter Jaroš Tisícročná včela Free download ☆ 9 Dedinský generačný román Tisícročná včela autora Petra Jaroša rozpráva o osudoch obyvateľov podtatranského mestečka Hybe na prelome 19 a 20 storočia až do konca 1 svet vojny V popredí stoja osudy troch generácií rodiny Pichandovcov Tisícročná včela je vrcholným dielom Petra Jaroša a zároveň jeh. Top dielo U tak dlho som na na t to knihu te il a kone ne som si doprial v lete as na to aby som sa jej s l skou povenoval a ona mi to oplatila Jaro je ve mi itate n jeho pr ca s jazykom je brav rna v etky tie star v razy m amka a nadanie poveda pr beh je zhmotnen excelentnos Priklad m toto dielo k erven mu v nu od He ka ktor taktie zanechalo dlhotrvaj ce stopy v mojej umeleckej a n rodnej du i Knihu som hltal po mas vnych kusoch Ka d jej strana je ako vesm r a je o to v raznej ia e sa zaober mal m meste kom Hybe pod Tatrami a jeho mal mi u mi ktor tvorili a formovali n n rod na konci 19 storo ia Ni neprikr oval ni nehral pr ve naopak jeho magick t l a tvrd pr stup kresl osudy ud skrz facky a kopance ktor sa doteraz vo mne oz vaj a ktor ma motivovali v tom aby som svojou nohou vyst pil v Hybe a d chal rom n na jeho mieste Ohromn Dlho som akal na rom n a Jaro mi ho dal Obdivujem jeho znalos re li nako ko kniha nie je len o u och ale aj o dobe o Slovensku od Uhorska do prv ch rokov 1 SR S postavami putujeme po okolit ch mest ch vch dzame do susedn ch kraj n a dokonca cestujeme do USA V ade tam je tis cro n v ela Ako historik kvitujem tento aspekt knihy toto je in sp sob ako z ivne hovori o tom kto sme a pre o sme tak A potom e umenie ned vanetvor iadne poznanie figu borov Odpor am milujem dum m a aliem

Free download ´ E-book, or Kindle E-pub æ Peter JarošTisícročná včela

Peter Jaroš æ 9 Review Free download ´ E-book, or Kindle E-pub æ Peter Jaroš Tisícročná včela Free download ☆ 9 O najrozsiahlejšou a najznámejšou knihou Sága podľa publikácie Dejiny slovenskej literatúry potvrdila že Jaroš patrí k tým slovenským prozaikom sedemdesiatych a osemdesiatych rokov ktorí vrátili do prózy lákavý zaujímavý a najmä dobre napísaný príbeh Kniha ponúka írečité postavy v sociálnom p. Magick realizmus na slovensk sp sob Nebolo to plne to o som o ak vala ary m gia nadprirodzen javy sa s ce v knihe objavovali ale na m j vkus dos zriedkavo Napriek tomu a m jmu nie pr li pozit vnemu vz ahu k slovenskej literat re ma o arili opisy ivota na dedine a ka dodenn ch konov vidno e sa Jaro v Hybe narodil a poznal dedinu do najmen ch detailov A Pichandovcov jednoducho nejde nemilova so v etk mi ich l skami a staros ami Prek alo mi ako rom n odzrakd oval nielen ivot doby medzi storo iami ale najm dobu v ktorej bol p san cel t propaganda soci lno demokratickej politiky mi niekedy pri la a n siln Ale celkovo a na slab iu stredn as knihy sa tala ve mi dobre Mo no mi ch balo viac zo ivota mlad ieho Pichandu Valenta ale to asi preto e som ho v hlave st le videla ako Michala Do olomansk ho

Peter Jaroš æ 9 Review

Peter Jaroš æ 9 Review Free download ´ E-book, or Kindle E-pub æ Peter Jaroš Tisícročná včela Free download ☆ 9 Rostredí a je naplnená lokálpatriotizmom Peter Jaroš napísal voľné pokračovanie Tisícročnej včely pod názvom Nemé ucho hluché oko v roku 1984 Román sfilmoval do podoby televízneho seriálu Juraj Jakubisko v rovnomennom seriáli si zahrali Jan Kroner Michal Dočolomanský Štefan Kvietik či Eva Jakoubkov. Je to zvl tna vn torne rozporn kniha Na jednej strane pln zauj mav ch a n padit ch obrazov a pr behov podan ch rozpr va sky o ividne v nimo ne nadan m autorom v pam ti mi utkvela najm brilantne vystavan as o smrti Martina Pichandu Na druhej strane s touto n paditos ou nejde ruka v ruke vydarenej ia v celom diele s stredenej ie sledovan z kladn l nia ktor by ju psychologicky i my lienkovo prehlbovala Napriek vcelku v razn mu str nkov mu rozsahu tak postavy prinajlep om zost vaj iba generick mi fig rkami v neust lej oraz povrchnej ie vyznievaj cej snahe autora nie m itate a zabavi spravidla sexu lnou sc nou smr ou alebo bitkou Rovnako povrchne ba dokonca a lenivo v druhom pr pade vyznieva aj vyu vanie prvkov magick ho realizmu a postmoderny nrov experimenty Zvl tnou kateg riou s toporn pas e pozna en socialistickou i nacion lnou ideol giou

  • Hardcover
  • 448
  • Tisícročná včela
  • Peter Jaroš
  • Slovak
  • 06 July 2019
  • null